Konferencja
LUMEN 2015
19 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w I Konferencji LUMEN 2015.

 • Organizator:
 • Partner merytoryczny:

Podsumowanie

Nagrody LUMEN zostały przyznane po raz pierwszy z inicjatywy firmy Public Consulting Group (PCG) w 2015 roku, a otrzymali je rektorzy, menedżerowie i zespoły z 12 polskich szkół wyższych. Uroczysta gala wręczenia nagród towarzyszyła pierwszej konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2015, w której wzięło udział ponad 200 przedstawicieli sektora szkolnictwa wyższego z Polski, a także goście zagraniczni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły MNiSW, NCBiR, FRSE oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Pierwsza edycja konkursu LUMEN spotkała się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem społeczności uczelnianej i potwierdziła zapotrzebowanie na tego typu inicjatywę w naszym kraju. W 2015 roku na konkurs nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni: 50 publicznych i 15 niepublicznych. Uczelnie konkurowały w pięciu kategoriach: Zarządzanie Uczelnią, Infrastruktura, Innowacyjność, Umiędzynarodowienie i Współpraca z otoczeniem. Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu pracująca pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. W pierwszym etapie Kapituła wybrała 26 nominowanych, spośród których wyłoniono 12 laureatów.

Zarządzanie uczelnią

 • Prof. dr hab. Witold Bielecki
  Akademia Leona Koźmińskiego

  Wdrożył nowe mechanizmy kierowania rozwojem uczelni, bazujące na zarządzaniu projektowym. Pod jego kierownictwem uczelnia uzyskała wyróżniające oceny PKA dla kierunków: Zarządzanie, oraz Administracja i Prawo. Stworzył Center of Excellence, odpowiedzialne za prowadzenie edukacji podyplomowej oraz współpracy z otoczeniem biznesowym. Dzięki jego wysiłkom ALK plasuje się na czołowych miejscach w rankingach krajowych i międzynarodowych.

 • Prof. dr hab. Ryszard Górecki
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  Dokonał połączenia i udanej integracji trzech uczelni. Rozbudował UWM, utworzył 14 nowych kierunków studiów, powołał Wydział Nauk Medycznych. Twórca i realizator pierwszego w Polsce projektu „Green University”. Umocnił pozycję naukową uczelni poprzez uzyskanie nowych uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Promotor umiędzynarodowienia, uruchomił wspólny kierunek studiów UWM i Uniwersytetu w Offenburgu.

 • Prof. dr hab. Paweł Górski
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Wprowadził zasady zarządzania procesowego, umożliwiające elastyczną reakcję na zmiany ekonomiczne i społeczne. Wdrożył podejście projektowe, efektywne zarządzanie finansami i innymi zasobami uczelni. Efektywnie zreorganizował bazę kliniczną uczelni, poprzez konsolidację szpitali i uruchomienie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Efektem realizowanej strategii jest wzrost osiągnięć badawczych uczelni oraz jej pozycji naukowej.

 • Prof. dr hab. Henryk Krawczyk
  Politechnika Gdańska

  Konsekwentnie wdraża strategię SMART University. Umocnił pozycję Politechniki Gdańskiej jako uczelni rozwijającej nowe technologie. Stworzył nowoczesną infrastrukturę techniczną dla kształcenia „Inżynierów Przyszłości”. Wdrożył efektywny model współpracy z biznesem, którego podstawą są wspólne zespoły naukowców i biznesmenów. Promuje innowacyjność – Politechnika Gdańska co roku uzyskuje 60 patentów.

 • Prof. dr hab. Janusz Moryś
  Gdański Uniwersytet Medyczny

  Wprowadził zmiany w zarządzaniu uczelnią, bazujące na integracji wysiłków organizacyjnych i dydaktycznych oraz innowacyjnym podejściu do działalności naukowo-badawczej. Przełożyło się to na osiągnięcia GUM: uczelnia ma najwyższy w kraju odsetek studentów zagranicznych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał status KNOW, a w rekordowym okresie 4 lat powstało Centrum Medycyny Inwazyjnej.

 • Małgorzata Wróblewska
  Uniwersytet SWPS

  Wniosła istotny wkład w uzyskaniu przez uczelnię statusu pierwszego w Polsce niepublicznego uniwersytetu. Wdrożyła system zarządzania uczelnią, w którym pion organizacyjno-biznesowy wspiera pion dydaktyczno-naukowy w realizacji badań i dydaktyki na najwyższym poziomie. Wprowadziła system budżetowania działalności wydziałów, co zapewniło stabilność finansową uczelni. Kieruje pracą Rady Dyrektorów.

Infrastruktura

 • Prof. dr hab. Stanisław Chwirot
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  Utworzył Centrum Optyki Kwantowej UMK, w tym nowy „inteligentny” budynek wyposażony w nowoczesną aparaturę naukową. Z pięciu nowych laboratoriów i infrastruktury dydaktycznej korzysta 800 studentów i 50 doktorantów. Realizacja COK ugruntowała pozycję Wydziału FAiIS i Instytutu Fizyki jako czołowych instytucji naukowych w Polsce. W skład zespołu wchodzą też prof. Ireneusz Grabowski i prof. Włodzimierz Jaskólski.

 • Prof. Stanisław Wincenciak
  Politechnika Warszawska

  Zarządzał realizacją projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii”. To unikatowe miejsce współpracy nauki i biznesu jest wyposażone w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną. Może w nim pracować 300 osób, a ponad 1000 osób uczestniczyć czasowo w zajęciach związanych z zarządzaniem innowacjami i transferem technologii. Centrum łączy w sobie funkcje badawcze, technologiczne, wdrożeniowe i promocyjne.

Innowacyjność

 • Dr Jacek Firlej
  Politechnika Wrocławska

  Wspólnie z zespołem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (WCTT) w Politechnice Wrocławskiej opracował proces komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na uczelni. Wprowadzony system, oparty na podejściu procesowym, przyspiesza i podnosi efektywność procesu komercjalizacji, z korzyścią dla wynalazców i nabywców. System wzorowany jest na najlepszych wzorcach międzynarodowych.

Umiędzynarodowienie

 • Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
  Akademia Leona Koźmińskiego

  Rozwija i scala na uczelni procesy internacjonalizacji, która jest kluczowym elementem strategii ALK. Dążenie do umiędzynarodowienia studentów, kadry, dydaktyki i badań naukowych od początku powstania uczelni było nadrzędnych elementem jej programu i strategii. ALK jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce, jedyną z naszego kraju, która znajduje się w czołówce światowych rankingów.

 • Prof. dr hab. Katarzyna Pernal
  Politechnika Łódzka

  Wdrożyła koncepcję Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej PŁ, w której można zrobić doktorat w międzynarodowym środowisku, w języku angielskim, w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Powstanie MSD zwiększa umiędzynarodowienie polskich uczelni poprzez przyciągnięcie cudzoziemców chętnych do realizacji projektów badawczych prowadzących do uzyskania stopnia doktora w Polsce.

Współpraca z otoczeniem

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  Uniwersytet Łódzki

  Wspierał uruchomienie programu mentoringowego „Absolwent VIP”, którego istotą jest rozwijanie osobistego i zawodowego potencjału najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony najwybitniejszych absolwentów uczelni – ludzi sukcesu w nauce, biznesie, polityce i kulturze. Program realizowany jest przez zespół Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ.

 • Duża scena
  • 09:00

   Rejestracja, powitalna kawa

   • Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia
   • Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 10:45

   Dyskusja panelowa nt. Challenges of higher education management – international perspective

   Prof. Marek Kwiek – Director of the Center for Public Policy Studies Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland

   Paneliści:

   • Prof. Michael Dobbins – Assistant Professor of Education Policy, Goethe University of Frankfurt, Germany
   • Prof. Taras Finikov – President of the International Fund for Education Policy Research, Ukraine
   • Dr Gergely Kovats – Director of the Center for International Higher Education Studies, Corvinus University of Budapest, Hungary
   • Prof. Katrin Niglas – Vice-Rector for Research at Tallinn University, Estonia
   • Juan Ramon Alegret – Regional Vice President Blackboard
  • 12:00

   Przerwa

  • 12:20

   Wykład pt.*Disruptive Innovations in HEIs

   Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia

   *Dyskusja panelowa i wykład prowadzony będzie w języku angielskim. Podczas konferencji będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne

  • 12:40

   cDiploma – dyplom nowej generacji

   Krzysztof Surgwot – Prezes Veriori S.A.

  • 12:50

   Dyskusja panelowa nt. Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

   Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Wiesław Banyś – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Dr hab. Sebastian Skuza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Wykład pt. Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury instytucjonalnej

   Dr Adam Szot – Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

  • 15:20

   Transformacja cyfrowa uczelni – role i miejsce Microsoft w kontekście projektów informatycznych

   Katarzyna Węglińska – Microsoft

  • 15:30

   Dyskusja panelowa pt. Ustawa 2.0 i co dalej? – nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią

   Piotr Pokorny – Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   Paneliści:

   • Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska
   • Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
   • Prof. Beata Mikołajczyk – Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Wojciech Wysota – Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta

   Przegląd dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów we wnioskach zgłoszonych w konkursie Lumen 2019. Wręczenie nagród laureatom Konkursu.

   Prezentacja

   Dobre praktyki zarządcze w uczelniach, Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia

   Podsumowanie i ogłoszenie wyników edycji Konkursu Lumen 2019 oraz wręczenie wyróżnień

   Prof. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Kapituły Konkursu

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

 • Mała scena
  • 12:20

   Powitanie gości

   Prezentacja Educloud

   • Łukasz Nowak – PCG Academia
  • 12:40

   Modernizacja repozytorium dorobku naukowego opartego o dSpace do wymogów Ustawy 2.0 na przykładzie projektu realizowanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

   • Dr Leszek Szafrański – Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   • Piotr Masalski – PCG Academia
  • 13:00

   Aplikacja mobilna studenta i dydaktyka dostarczana jako usługa case study na przykładzie projektu z grupą uczelni

   • Dr Krzysztof Wojewodzi – ESCOLA
  • 13:20

   Elektroniczna teczka studenta, a w niej… katalog dokumentów studenta opracowany przez społeczność uczelni i Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   • Dr Adam Szot – IRSW
   • Wacław Filak – PCG Academia
  • 13:40

   Uczelnia dostępna w obszarze e-learningu – jak trwale zwiększyć dostępność i atrakcyjność treści udostępnianych za pomocą Moodle?

   • Anna Warda-Ritzen – PCG Academia
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Autentykacja dokumentów wydawanych przez uczelnię oparta o technologię Blockchain – case study

   • Paweł Stopczyński – Veriori S.A.
  • 15:20

   Increasing Student Employability Capital through AWS Academy. Curriculum Modernization for Digital Transformation

   • Jenni Jones – Amazon Web Services (AWS)
   • Izabela Milewska – Amazon Web Services (AWS)
  • 15:40

   How to achieve 60% level of digitisation of student exams and who will benefit from it?

   • Linda Jerdenius – University of Gothenburg,
   • Truls Bøhm – Inspera
  • 16:00

   Piąty poziom Polskich Ram Kwalifikacji – wspólny projekt Pearson, PCG Academia i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

   • Marek Legutko – PCG Academia
   • Jacek Popko – Pearson
  • 16:20

   Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0

   • Tomasz Doliński – Wolters Kluwer
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta na dużej scenie

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

  • 09:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Funcacji Rektorów Polskich
   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024
   • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 09:20

   “Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce” (perspektywa MNiSW, FRP, KRASP i PCG).

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej,
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.
  • 10:20

   Przerwa

  • 10:35

   “Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów kadencji 2020-2024”.

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor-elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor-elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor-elekt Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Prof. Michał Zasada, Rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie
  • 11:35

   Przerwa

  • 11:50

   „Uczelnie ery post-covidowej – doświadczenia i dobre praktyki z okresu pandemii oraz nowe modele działania”.

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor-elekt Uniwersytetu Łódzkiego
  • 12:50

   Przerwa lunchowa

  • 13:35

   „Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia”.

   Moderator:

   • Izabela Kwiatkowska-Sujka, Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z partnerami biznesowymi PCG Academia
  • 14:35

   Przerwa

  • 14:50

   „Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 roku – wyzwania, strategie zarządcze i narzędzia”.

   Moderator:

   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawski
   • Prof Aneta Pieniądz, Obywatele Nauki
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej
  • 15:50

   Podsumowanie i zakończenie konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję

Moderatorzy

Informacje zostaną podane wkrótce

Prelegenci

Informacje zostaną podane wkrótce

Poprzednie edycje