Listopad 2018
Konferencja LUMEN 2018

konkurs
LUMEN
2019

Leaders in University Management


3 edycja Konkursu Lumen 2019 na najlepiej zarządzane projekty
i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym.

Celem konkursu jest identyfikacja najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym.

Zobacz laureatów Konkursu LUMEN 2018

Kategorie

Rozwój

Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni.
Kategoria dedykowana projektom realizowanym w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni, w fazie operacjonalizacji procesu, osiągania celów strategicznych i realizacji zadań rozwojowych wskazanych przez Senat, z uwzględnieniem przemian społecznych, technologicznych i komunikacyjnych w otoczeniu uczelni.
Wyślij zgłoszenie Partner kategorii

Zarządzanie

Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni.
Kategoria dedykowana projektom wdrażającym innowacyjne i efektywne metody zarządzania w wymienionych obszarach, podczas wprowadzania których wykorzystano konkretne metody i narzędzia zarządzania ze wskazaniem elementów innowacyjnych.
Wyślij zgłoszenie Partner kategorii

Współpraca

Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.
Kategoria dedykowana projektom efektywnie integrującym działalność dydaktyczną, naukową, społeczną i gospodarczą uczelni z potrzebami otoczenia uczelni, a w tym z potencjałem reprezentowanym przez szeroko rozumianą grupę interesariuszy.
Wyślij zgłoszenie Partner kategorii

Nominowani

Rozwój

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych

Realizatorzy:dr Marcin Zarzecki, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, dr hab. Maciej Bała, prof. dr hab. Cezary Mik, mgr Anna Kołcz, mgr Katarzyna Szumowska, mgr Mariusz Wielec, mgr Anna Mróz, Michał Sacharewicz, mgr Przemysław Kojło, inż. Paweł Waligóra, mgr Dorota Stempień, dr Mateusz Tutak, dr Aleksandra Syryt, prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski, dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, dr Tomasz Rowiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej i Ośrodkiem Przetwarzania Informacji podjęli się realizacji trudnego wyzwania wprowadzenia świata nauk humanistyczno-społecznych na nowy etap rozwoju. Ambitny projekt stworzenia „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych jest odpowiedzią na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego, studenckiego, a także osób szukających łatwego, wygodnego oraz szybkiego kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, humanistyki, prawa, socjologii, psychologii. Powstałe Centrum to zbiór nowoczesnych rozwiązań zapewniających stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie nowatorskich badań, a także łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Tworzone w ramach Centrum ośrodki, w znakomitej większości są nowatorską inicjatywą, a ich potencjał przybliży nas do światowych osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej dla humanistyki i nauk społecznych, cyfryzacji humanistyki czy rozwoju wirtualnej medycyny.

Politechnika Gdańska Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia inżynierów przyszłości w Politechnice Gdańskiej

Realizatorzy: Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Marek Tłok, Dr Marlena Sawicka

Przedmiotem projektu było stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia inżynierów przyszłości w Politechnice Gdańskiej. Projekt opierał się na systemie kształcenia CDIO opracowanym w USA. CDIO odchodzi od typowego kształcenia inżynierskiego i przechodzi do myślenia „wyobraź sobie – zaprojektuj – skonstruuj – oceń swoje rozwiązanie”. W systemie tym program kształcenia zorganizowany jest wokół wzajemnie wspierających się dyscyplin, a proces kształcenia jest ciągle oceniany i doskonalony. System cechuje zintegrowane podejście do nabywania nietechnicznych umiejętności, aktywne i doświadczalne kształcenie w nowoczesnych laboratoriach oraz duża liczba projektów studenckich. Projekt miał charakter kompleksowy, co przejawiło się w budowie oraz rozbudowie infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia pozwalającym na zastosowanie ICT w dydaktyce i istotnie przyczyniający się do rozwoju infrastruktury informatycznej Uczelni. Projekt nawiązuje do kompleksowej koncepcji informatyzacji infrastruktury Uczelni. Planowane jest dalsze rozszerzanie zastosowań ICT w dydaktyce m.in. do prowadzenia wykładów na odległość oraz utworzenia platform internetowych wspomagających proces kształcenia.

Politechnika Wrocławska WELCOME „Organometallics in Nanophotonics”

Autor:: Prof. dr hab. inż. Marek Samoć, Dr hab. Katarzyna Matczyszyn, Dr hab. Marcin Nyk, Dr Leszek Mazur, Dr Dominika Wawrzyńczyk

W ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni PW utworzyła laboratorium wyspecjalizowane w badaniach optycznych efektów nieliniowych w szerokim zakresie spektralnym - jedyne w Polsce i jedno z niewielu na świecie. W laboratorium działa interdyscyplinarny zespół prowadzący unikalne badania o wysokiej jakości. Projekt dotyczył innowacyjnych badań w ramach wdrażania strategii rozwoju Uczelni, prowadzonych na styku kilku dziedzin: chemii, fizyki, fotoniki i biologii, mających na celu stwierdzenie potencjału nanomateriałów, w tym układów które wykorzystują połączenie elementów metalicznych z ligandami organicznymi, dla aplikacji w trzech dziedzinach: dla konwersji energii słonecznej, dla fotoniki oraz dla biofotoniki, która stała się najważniejszym z zastosowań, które badano. Szczególną cechą tego projektu była koncentracja badań na optycznych efektach nieliniowych, czyli efektach wykazywanych przez materię przy wysokich natężeniach pola elektrycznego, osiągalnych dzięki zastosowaniu impulsów światła pochodzących z femtosekundowych układów laserowych. Zwłaszcza dzięki zastosowaniu procesów absorpcji dwufotonowej i wielofotonowej możliwe jest wykorzystanie specjalnie przygotowanych nanomateriałów takich jak nanocząstki plazmoniczne, nanokryształy półprzewodników (kropki kwantowe) czy też nanoukłady zawierające jony lantanowców dla diagnostyki medycznej i terapii aktywowanych światłem.

Zarządzanie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Jak rozmawiać żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy.

Realizatorzy:Małgorzata Perlak z zespołem

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty komunikacji i staże w ośrodkach opieki zdrowotnej dla studentów. Projekt przyniósł wymierne korzyści w postaci znaczącego podniesienia kompetencji interpersonalnych studentów oraz rozwoju innych umiejętności kluczowych w pracy lekarza, np. współpracy w grupie i zarządzania zespołem. Realizacja projektu ma zapobiegać problemom lekarzy w budowaniu relacji z pacjentem i udzielaniu mu wsparcia w trudnej sytuacji. Projekt zakłada kompleksowe nauczanie w ramach którego lekarze oprócz uzyskiwania wiedzy ściśle fachowej będą kształceni również w zakresie kompetencji miękkich. Przeprowadzone szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności miękkich pozwolą przyszłym lekarzom na tworzenie z pacjentem relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku, co znacząco podniesie jakość procesu leczenia oraz poziom zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług medycznych.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wsparcie w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum procesów zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jako strategicznego elementu nowoczesnej organizacji.

Realizatorzy: Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Joanna Nikodemowicz, Ewelina Bętkowska, Kinga Dąbrowa-Depta, Piotr Jarocki, Małgorzata Kasperek, Wiolleta Kirker, Agnieszka Klich, Małgorzata Kołodziej, Justyna Kukla, Magdalena Lisowska, Joanna Machejek, Anna Maniszewska, Jowita Pilch, Ewa Rzepka, Ewa Stępień

W ramach projektu powołano dwa unikalne zespoły - zespół koordynatorów ds. administracyjnej obsługi projektów naukowych oraz zespół ds. badań klinicznych. Zespoły oferują badaczom kompleksową pomoc w zakresie obsługi projektów oraz nawiązywania współpracy z podmiotami z otoczenia uczelni. Działalność zespołów pozwoliła uczonym na skupienie się na realizacji badań oraz przyczyniła się do imponującego wzrostu liczby projektów badawczych prowadzonych przez UJCM. Powołane przez UJCM zespoły były pierwszymi takimi jednostkami w strukturze uczelni w Polsce. Zespoły pozwoliły uczelni pokonać trudne wyzwanie, jakim jest duże zaangażowanie badaczy w procesy dydaktyczne oraz w obciążające czasowo procesy administracyjne związane z realizacją projektów badawczych. Powołanie zespołów umożliwiło usprawnienie działalności naukowo-badawczej oraz ułatwiło uczonym prowadzenie badań naukowych w UJCM.

Politechnika Warszawska Zespół Rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia – INFOX PW

Realizatorzy: Dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Katarzyna Bargieł, dr inż. Grzegorz Dobrzyński, dr inż. Mariusz Kaleta, dr inż. Mariusz Kostrzewski, dr hab. inż. Marcin Luckner, dr hab. inż. Robert Olszewski, dr inż. Piotr Pałka, dr hab. inż. Dominik Sierociuk, dr inż. Michał Syfert, dr inż. Artur Wilkowski

Mając na uwadze rozwój nowych technologii oraz nowe podejście do nauczania, Politechnika Warszawska wdraża ideę Komisji Europejskiej Student-Centred Learning (SCL). Praktyczne zajęcia oraz nauczanie projektowe pozwalają studentom na nabycie cech wymaganych dziś przez pracodawców – umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odwagi, uczciwości, nieschematycznego myślenia, ale jednocześnie wiedzy merytorycznej i umiejętności analitycznych. Jednym z działań w ramach SCL było powołanie w Politechnice Warszawskiej zespołu rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia – INFOX PW. Zespół składa się z przedstawicieli różnych jednostek Politechniki Warszawskiej, działa na poziomie centralnym, oddziałując i angażując wszystkie jednostki uczelni. Projekty prowadzone przez zespół INFOX to całkowicie nowe podejście do nauczania i rozwoju kompetencji w polskich uczelniach prowadzone na poziomie centralnym na uczelni, a nie na poszczególnych wydziałach. Efektami działania zespołu są m.in.: rozwój kompetencji kadry, wdrożenie innowacyjnych form kształcenia oraz ułatwienie studentom odnalezienia się na rynku pracy.

Współpraca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Edukacja akademicka wsparta doświadczeniami praktycznymi – program zaangażowania pracodawców w tworzenie, prowadzenie i mentorowanie programów studiów dostosowanych do potrzeb rynku pracy (pilotaż na WMiI UAM w Poznaniu) (Academic-AMU-Practice)

Realizatorzy: Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, Prof. zw. dr hab. Jerzy Kaczorowski, Prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, Prof. UAM dr hab Marek Wisła, Dr Edyta Juskowiak, Tomasz Piłka

Projekt Academic-AMU-Practice został pilotażowo wdrożony na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zadaniem jest wypracowanie metodologii uczestnictwa pracodawców w kształceniu akademickim studentów na profilu ogólnoakademickim. W ramach projektu opracowano szereg zajęć fakultatywnych dla studentów rozwijających ich kompetencje zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Utworzono nową specjalność: technologie mobilne na kierunku informatyka oraz przygotowano do uruchomienia kierunek studiów Analiza i przetwarzanie danych – który powstał jako odpowiedź na oczekiwania pracodawców. W ramach projektu Academic-AMU-Practice powstały nowe kierunki studiów podyplomowych: Przetwarzanie danych – Big Data, Specjalista technologii Java, Technologie mobilne na których ponad 75% zajęć jest o charakterze praktycznym. W opracowanie i prowadzenie zajęć zaangażowani są przedstawiciele pracodawców. W realizację projektu zaangażowani zostali czołowi pracodawcy zatrudniający pracowników o kompetencjach informatycznych, matematycznych i analitycznych – zgodnie z profilem absolwentów kształconych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Akademia Leona Koźmińskiego International Networking Staff Week

Realizatorzy:Valentyna Gumińska, Marzena Indra, prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek

International Networking Staff Week to doroczny projekt Akademii Leona Koźmińskiego, skierowany do pracowników zagranicznych uczelni partnerskich, zarówno administracyjnych, jak i naukowych. Ten tygodniowy projekt ma na celu umożliwienie partnerom ALK, pełne zrozumienie funkcjonowania uczelni, szczególnie w obszarze jej umiędzynarodowienia, poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, prezentacjach i panelach dyskusyjnych. Akademia w oferowanym programie w szczególnym stopniu położyła nacisk na konkretne aspekty internacjonalizacji, takie jak: promocja wydarzeń międzynarodowych w środowiskach wielokulturowych, promocja i wymiana dobrych doświadczeń w obszarach wymiany studenckiej na studia oraz realizacji praktyk zagranicznych, wzrost jakości procesu obsługi studenta międzynarodowego, omówienie najlepszych praktyk w obszarze procesu umiędzynarodowienia uczelni oraz innowacyjnych metod nauczania. 80% uczestników tegorocznej edycji to przedstawiciele uczelni partnerskich spoza Europy, co plasuje wydarzenie w polskiej czołówce uczelni organizujących podobne wydarzenia.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wsparcie na starcie – zintegrowany system współpracy uczelni z pracodawcami na rzecz pomocy studentom w edukacji oraz rozwoju zawodowym zgodnym z kierunkiem

Realizatorzy: Dr Magdalena Kot-Radojewska, Dr Paulina Głowacka, Weronika Nowak, Dr Rafał Rębilas

Wsparcie na starcie – zintegrowany system współpracy uczelni z pracodawcami na rzecz pomocy studentom w edukacji oraz rozwoju zawodowym, zgodnym z kierunkiem kształcenia to nowatorski projekt, który odpowiada na potrzeby studentów oraz pracodawców. Skierowany jest do kandydatów, którzy chcą podjąć studia stacjonarne na dowolnie wybranym przez siebie kierunku, znajdującym się w ofercie kształcenia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Projekt składa się z kompleksowego systemu działań stworzonego we współpracy z pracodawcami - partnerami uczelni. Jego założeniem jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z zainteresowaniami oraz kierunkiem kształcenia. Dlatego już od pierwszego roku studiów studenci są otoczeni szczególną opieką zarówno ze strony uczelni, jak i przyszłego, potencjalnego pracodawcy. Dodatkowo – aby umożliwić wszystkim studentom edukację na studiach wyższych – w projekcie założono niższe koszty studiowania. W ramach projektu studenci rozpoczynający studia dzienne i pokrywają czesne w wysokości stu złotych miesięcznie. Pozostała kwota czesnego pokrywana jest przez partnerów projektu – pracodawców. Realizacja projektu przyniosła znaczny wzrost praktyczności kształcenia oraz zatrudnialności studentów. Projekt zwiększył też liczbę umów, które uczelnia zawiera z podmiotami z sektora gospodarczego.

Laureaci

Rozwój

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych

Realizatorzy:dr Marcin Zarzecki, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, dr hab. Maciej Bała, prof. dr hab. Cezary Mik, mgr Anna Kołcz, mgr Katarzyna Szumowska, mgr Mariusz Wielec, mgr Anna Mróz, Michał Sacharewicz, mgr Przemysław Kojło, inż. Paweł Waligóra, mgr Dorota Stempień, dr Mateusz Tutak, dr Aleksandra Syryt, prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski, dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, dr Tomasz Rowiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej i Ośrodkiem Przetwarzania Informacji podjęli się realizacji trudnego wyzwania wprowadzenia świata nauk humanistyczno-społecznych na nowy etap rozwoju. Ambitny projekt stworzenia „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych jest odpowiedzią na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego, studenckiego, a także osób szukających łatwego, wygodnego oraz szybkiego kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, humanistyki, prawa, socjologii, psychologii. Powstałe Centrum to zbiór nowoczesnych rozwiązań zapewniających stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie nowatorskich badań, a także łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Tworzone w ramach Centrum ośrodki, w znakomitej większości są nowatorską inicjatywą, a ich potencjał przybliży nas do światowych osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej dla humanistyki i nauk społecznych, cyfryzacji humanistyki czy rozwoju wirtualnej medycyny.

Zarządzanie

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wsparcie w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum procesów zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jako strategicznego elementu nowoczesnej organizacji.

Realizatorzy: Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Joanna Nikodemowicz, Ewelina Bętkowska, Kinga Dąbrowa-Depta, Piotr Jarocki, Małgorzata Kasperek, Wiolleta Kirker, Agnieszka Klich, Małgorzata Kołodziej, Justyna Kukla, Magdalena Lisowska, Joanna Machejek, Anna Maniszewska, Jowita Pilch, Ewa Rzepka, Ewa Stępień

W ramach projektu powołano dwa unikalne zespoły - zespół koordynatorów ds. administracyjnej obsługi projektów naukowych oraz zespół ds. badań klinicznych. Zespoły oferują badaczom kompleksową pomoc w zakresie obsługi projektów oraz nawiązywania współpracy z podmiotami z otoczenia uczelni. Działalność zespołów pozwoliła uczonym na skupienie się na realizacji badań oraz przyczyniła się do imponującego wzrostu liczby projektów badawczych prowadzonych przez UJCM. Powołane przez UJCM zespoły były pierwszymi takimi jednostkami w strukturze uczelni w Polsce. Zespoły pozwoliły uczelni pokonać trudne wyzwanie, jakim jest duże zaangażowanie badaczy w procesy dydaktyczne oraz w obciążające czasowo procesy administracyjne związane z realizacją projektów badawczych. Powołanie zespołów umożliwiło usprawnienie działalności naukowo-badawczej oraz ułatwiło uczonym prowadzenie badań naukowych w UJCM.

Współpraca

Akademia Leona Koźmińskiego International Networking Staff Week

Realizatorzy:Valentyna Gumińska, Marzena Indra, prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek

International Networking Staff Week to doroczny projekt Akademii Leona Koźmińskiego, skierowany do pracowników zagranicznych uczelni partnerskich, zarówno administracyjnych, jak i naukowych. Ten tygodniowy projekt ma na celu umożliwienie partnerom ALK, pełne zrozumienie funkcjonowania uczelni, szczególnie w obszarze jej umiędzynarodowienia, poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, prezentacjach i panelach dyskusyjnych. Akademia w oferowanym programie w szczególnym stopniu położyła nacisk na konkretne aspekty internacjonalizacji, takie jak: promocja wydarzeń międzynarodowych w środowiskach wielokulturowych, promocja i wymiana dobrych doświadczeń w obszarach wymiany studenckiej na studia oraz realizacji praktyk zagranicznych, wzrost jakości procesu obsługi studenta międzynarodowego, omówienie najlepszych praktyk w obszarze procesu umiędzynarodowienia uczelni oraz innowacyjnych metod nauczania. 80% uczestników tegorocznej edycji to przedstawiciele uczelni partnerskich spoza Europy, co plasuje wydarzenie w polskiej czołówce uczelni organizujących podobne wydarzenia.

Nagroda specjalna

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Realizatorzy: dr hab. prof. UJ Ewa Bogacz-Wojtanowska, dr Marek Szladowski, Sylwia Wrona, Małgorzata Lendzion, Paulina Hojda, dr hab. Magdalena Dudkiewicz, dr hab., prof. UJ Roman Batko, dr hab. prof. ASP Jan Tutaj, Barbara Siorek, Joanna Groszek, Elżbieta Adamczyk, Jolanta Bartczak, Joanna Daszkiewicz, Justyna Embinger, Magdalena Gomuła, Małgorzata Kempińska, Cecylia Kominiarczyk, Weronika Kosno, Agnieszka Nalewajka, Katarzyna Nieużyła, Aleksandra Paciorkiewicz, Joanna Polak, Agnieszka Radwan-Stefańska, Agnieszka Skupińska, Joanna Szewczyk, Joanna Wesołek, Sylwia Wrona, Aneta Wysoczańska, Agnieszka Zajk-Tworkowska, Magdalena Zalewska, Anna Zielińska

Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych realizowane jest na podstawie Porozumienia wszystkich uczelni artystycznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisanego w pierwszym kwartale 2014 roku. W latach 2016-2018 projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”. Projekt został zainicjowany przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, która koordynuje projekt. Zespół naukowy pracuje zaś pod kierownictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W projekcie bierze udział 15 uczelni artystycznych. Celem badania jest poznanie sytuacji zawodowej absolwentów kierunków artystycznych w Polsce, a także poznanie opinii absolwentów na temat możliwości doskonalenia kształcenia. Badanie prowadzone jest przez stronę internetową - platformę z systemem bazodanowym za pomocą specjalnie opracowanych i zatwierdzonych przez wszystkie uczelnie ankiet elektronicznych dla uczelni muzycznych, plastycznych i teatralno-filmowych. W wyniku badania powstają raporty w odniesieniu do poszczególnych uczelni oraz do całego systemu uczelni artystycznych. W latach 2016 - 2018 prowadzone są również badania jakościowe: wywiady z absolwentami, spotkania fokusowe z kadrą zarządzającą uczelni oraz wywiady z pracodawcami.

Politechnika Wrocławska Opracowanie zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i usług zlecanych w Politechnice Wrocławskiej

Realizatorzy: Dr inż. Katarzyna Kozłowska, Katarzyna Bucka, Agnieszka Rudnicka-Hamera, Angelika Wiatrowska, Agata Zasławska, Dr Waldemar Grzebyk, Prof. Andrzej Kucharski

Projekt powstał na potrzeby Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką, którego misją jest wspieranie transferu wiedzy i informacji między Politechniką Wrocławską, a podmiotami zewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnego Śląska, jak również promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym, na poziomie regionalnym oraz krajowym.
Efektem prac zrealizowanych w ramach projektu było powstanie scentralizowanych baz danych koncentrujących ofertę Uczelni - badania, ekspertów, wynalazki, laboratoria, repozytorium wiedzy i wiele innych. gromadzone dane zostały opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką (http://ofertadlagospodarki.pwr.edu.pl/). Wdrożono też nowoczesny system rejestrowania zapytań ofertowych. Przyczyniło się to do rozszerzenia współpracy z krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami.

Uniwersytet Łódzki Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)

Realizatorzy: Prof. UŁ, dr hab. Aneta Pawłowska, Dr Julia Sowińska-Heim, Dr Anna Wendorff, Dr Kinga Klimczak-Sygizman, Studenci i doktoranci Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Mgr Paulina Dzwonkowska, Mgr Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, Fundacja „Kultury Bez Barier”, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

Projekt dotyczy stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w Łodzi (ms1 i ms2) oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem projektu było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do ważnego dziedzictwa kulturowego, a tym samym wspieranie integracja społecznej w obszarze kultury. Podjęte działania wpisywały się w koncepcję muzeum otwartego, diagnozując jednocześnie potrzeby niepełnosprawnych odbiorców. Istotną częścią była również aktywizacja i rozwój studentów, którzy poprzez praktyczne działania a także bezpośredni kontakt i współdziałanie z instytucjami kultury oraz odbiorcami sztuki (osobami niepełnosprawnymi) szkoli swój warsztat, kształtując jednocześnie nowe umiejętności i dzięki działaniu w środowisku pozauczelnianym, nawiązując cenne relacje. Podjęte w ramach projektu działania stworzyły interaktywne i twórcze środowisko zarówno dla poszukujących swojej drogi zawodowej studentów, jak i otwartych na nowe możliwości współpracy i rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych, oraz społeczności lokalnej w tym szczególnej, często zaniedbywanej grupy, jaką są osoby z niepełnosprawnością wzroku, a także przedstawicieli biznesu.

Lumen 2015

Laueraci

Kontakt

Biuro projektu lumen

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712