19 LISTOPAD 2019
Konferencja LUMEN

konkurs
LUMEN
2019

Leaders in University Management


3 edycja Konkursu Lumen 2019 na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym.

Termin nadsyłania zgłoszeń został już zakończony.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!
Listę Nominowanych w konkursie opublikujemy 12 września.

Organizator:

Partner merytoryczny:

Partnerzy:

O konkursie

Szanowni Państwo,


z przyjemnością informuję, iż firma doradczo-technologiczna PCG Academia, w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich organizuje trzecią edycję konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym: Leaders in University Management – LUMEN 2019.

Konkurs jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez PCG w 2015 roku i ma na celu identyfikację najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. LUMEN to również konferencja gromadząca rokrocznie kilkuset liderów zarządzania uczelniami z Polski i z zagranicy oraz dedykowany portal internetowy.

Poczynając od 2017 r., nowa odsłona Konkursu LUMEN, to efekt prac powołanej przez PCG Kapituły Konkursu złożonej z wybitnych przedstawicieli świata akademickiego oraz praktyków zarządzania, a także zaproszonych do projektu partnerów instytucjonalnych.

Decyzją Kapituły zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2019 będą przyjmowane w trzech, równorzędnych Kategoriach:

  • Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni
  • Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania: kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni
  • Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

Działając na wniosek uczelni przygotowujących zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2019, organizatorzy Konkursu informują o podjęciu decyzji przedłużenia terminu zgłaszania projektów i przedsięwzięć do dnia 31 lipca 2019 roku.

W ramach edycji Konkursu w 2019 roku mogą być zgłoszone innowacyjne rozwiązania organizacyjno-zarządcze zawarte w statutach Uczelni lub ich projektach, opracowanych w następstwie wejścia w życie Ustawy 2.0.

Szczegółowe zasady i tryb nadsyłania wniosków oraz harmonogram Konkursu określa uchwalony przez Kapitułę Regulamin, który dostępny jest za pośrednictwem strony: www.lumen.edu.pl/konkurs oraz w załączniku do niniejszego pisma.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z zasadami Konkursu oraz do identyfikacji najlepiej realizowanych projektów w Państwa uczelniach. Zwycięzców Konkursu ogłosimy podczas uroczystej sesji, organizowanej w ramach konferencji LUMEN, która odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu z Biurem Projektu LUMEN pod: numerem telefonu (22) 53 53 712 lub adresem e-mail info@lumen.edu.pl.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Prezes Zarządu PCG Academia Sp. z o.o.

Harmonogram

06 maja 2019

31 lipca 2019

12 września 2019

19 listopada 2019

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Lista Nominowanych w konkursie

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród podczas konferencji Lumen 2019

Kategorie

Rozwój

Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni.
Kategoria dedykowana projektom realizowanym w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni, w fazie operacjonalizacji procesu, osiągania celów strategicznych i realizacji zadań rozwojowych wskazanych przez Senat, z uwzględnieniem przemian społecznych, technologicznych i komunikacyjnych w otoczeniu uczelni.
Partner kategorii

Zarządzanie

Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni.
Kategoria dedykowana projektom wdrażającym innowacyjne i efektywne metody zarządzania w wymienionych obszarach, podczas wprowadzania których wykorzystano konkretne metody i narzędzia zarządzania ze wskazaniem elementów innowacyjnych.
Partner kategorii

Współpraca

Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.
Kategoria dedykowana projektom efektywnie integrującym działalność dydaktyczną, naukową, społeczną i gospodarczą uczelni z potrzebami otoczenia uczelni, a w tym z potencjałem reprezentowanym przez szeroko rozumianą grupę interesariuszy.
Partner kategorii

Kapituła Konkursu

Prof. Wiesław Banyś Uniwersytet Śląski / KRASP
Profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektor UŚ w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016. Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020. Członek Zarządu European University Association. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki. Vice-przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa / Fundacja Rektorów Polskich
Członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich; Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, do roku 2018 kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej IGS SGH Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Lider i ekspert projektów związanych z ramami kwalifikacji. Przedstawicielka Polski w EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej w latach 2008-18. Promotor i Ekspert Boloński. Członek Komitetu przy Prezydium PAN "Etyka w nauce" w kadencjach 2007-2017. W 2009 roku Parlament Studentów RP przyznał jej tytuł „Autorytetu Roku”. W 2016 roku oznaczona medalem KEN.
Beata Galas Blackboard
Dyrektor na Europę Wschodnią, odpowiedzialna za rozwój sieci partnerów i sprzedaży w Regionie. Firma Blackboard jest największą firmą na świecie posiadającą platformę edukacyjną wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami ułatwiającymi dostępność materiałów i prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym. Beata ma prawie 10-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów IT, w tym kilku globalnych. Jest absolwentką studiów doktoranckich SGH w Kolegium Gospodarki Światowej.
Prezes Marek Jakimowicz Pearson Central Europe
Wiceprezes na Europę Centralną i Wschodnią. Pearson jest największą na świecie międzynarodową grupą edukacyjną dostarczającą instytucjom, nauczycielom i wszystkim uczącym się kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.
Prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmiśkiego
Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, ekonomista i socjolog, autor ponad 47 książek z dziedziny zarządzania publikowanych w różnych językach, wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, promotor wielu wybitnych uczonych, zasiada w radach nadzorczych spółek. Współzałożyciel i pierwszy wieloletni Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie jej Prezydent. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) i ESCP Paryż (2017).
Prof. Krzysztof Leja Politechnika Gdańska
Dr hab. inż., prof. nadzw. PG., prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym. Obecnie ekspert krajowy w projekcie European Tertiary Education Register (ETER). Ekspert Fundacji Rektorów Polskich. Członek Komitetu Naukoznawstwa PAN. Członek Komitetu Polityki Naukowej. Dorobek publikacyjny umieszczono na portalu: www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Leja
Prof. Józef Lubacz Politechnika Warszawska
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Prof. Bronisław Marciniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Profesor Bronisław Marciniak ur. 30 czerwca 1950 roku w Pleszewie. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk chemicznych. W latach 2008-2016 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto pełnił funkcje przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM oraz dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Profesor Bronisław Marciniak specjalizuje się w fotochemii i chemii wolnych rodników. Jest autorem lub współautorem ponad 130 prac z tego zakresu, publikowanych w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest także redaktorem kilku prac zbiorowych, które ukazały się w międzynarodowych wydawnictwach. Wielokrotnie przebywał w ośrodkach zagranicznych na stażach naukowych, m.in. jako stypendysta Fundacji Fulbrighta. Był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (2001-2004) oraz  członkiem i przewodniczącym Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Jest członkiem wielu instytucji naukowych, w tym komitetu redakcyjnego prestiżowego czasopisma – Journal of Photochemistry and Photobiology.  Wypromował kilku doktorów chemii i kilkudziesięciu magistrantów. Czynnie uprawia sport, a szczególnie siatkówkę.
Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich
Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP. Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2003 r. Prezes ZBP.
Prof. Grażyna Prawelska – Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania Publicznego UJ. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Członek Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN. Profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2008 i 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stały przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy, członek Rady Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education, ekspert Komisji Europejskiej i członek grupy roboczej Modernisation in Higher Education.
Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu PCG Academia
Prezes PCG Polska. Profesor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor ponad 300 publikacji. Realizator 11 grantów badawczych. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).
Dr Adam Szot Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w problematyce praktycznego stosowaniem przepisów w sektorze szkolnictwa wyższego oraz zagadnieniach ustroju uczelni i jakości kształcenia. Współpracuje z uczelniami jako konsultant ds. opracowyania strategii rozwoju uczelni oraz wdrożenia tzw. Ustawy 2.0 (w tym opracowywania kluczowych wewnętrznych aktów prawnych m.in. statutów, regulaminów). Wśród innych jego zainteresowań zawodowych znajdują się również te związane w wykładnią prawa, stosowaniem prawa przez organy administracji (w tym organy uczelni) oraz techniką prawodawczą. Autor licznych publikacji naukowych, w tym poświęconych prawnym aspektom studiów wyższych, organizator i współorganizator konferencji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego. Doświadczony szkoleniowiec. Ekspert i członek gremiów sektora szkolnictwa wyższego i nauki (był m.in. ekspertem ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspertem ds. formalno-prawnych PKA, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Studenta).
Cecylia Szymańska - Ban Microsoft
Od 20 lat związana z sektorem edukacyjnym, a od 2010 w Microsoft odpowiedzialna za całokształt działań w tym segmencie rynku;vice Przewodnicząca Komitetu Edukacji i Nowych Technologii w ramach PITT; członek grupy eksperckiej ds. kompetencji cyfrowych społeczeństwa przy Ministrze Cyfryzacji. Jej priorytetem jest rozwijanie innowacyjnych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jest szczególnie zaangażowana w budowanie środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów w Polsce poprzez umożliwienie im dostępu do najnowszych narzędzi cyfrowych jak i społeczności liderów edukacji z całego świata. Jako kluczowy cel w tym obszarze stawia sobie propagowanie rozwoju kompetencji cyfrowych w nauczaniu wśród polskich edukatorów każdego szczebla. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją.
LinkedIn
Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska
Profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej w kadencjach 2008-2012 oraz 2012-2016. Był m.in. członkiem panelu ekspertów ds. oceny projektów naukowo-badawczych i naukowo-rozwojowych w MNiSW. Jako wiceprzewodniczący uczestniczył w pracach Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Obecnie jest Honorowym Przewodniczącym oraz Członkiem Prezydium KRPUT.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2017), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Członek Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019 -).

Lumen 2017

Laueraci

Rozwój

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych

Realizatorzy:dr Marcin Zarzecki, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, dr hab. Maciej Bała, prof. dr hab. Cezary Mik, mgr Anna Kołcz, mgr Katarzyna Szumowska, mgr Mariusz Wielec, mgr Anna Mróz, Michał Sacharewicz, mgr Przemysław Kojło, inż. Paweł Waligóra, mgr Dorota Stempień, dr Mateusz Tutak, dr Aleksandra Syryt, prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski, dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, dr Tomasz Rowiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej i Ośrodkiem Przetwarzania Informacji podjęli się realizacji trudnego wyzwania wprowadzenia świata nauk humanistyczno-społecznych na nowy etap rozwoju. Ambitny projekt stworzenia „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych jest odpowiedzią na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego, studenckiego, a także osób szukających łatwego, wygodnego oraz szybkiego kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, humanistyki, prawa, socjologii, psychologii. Powstałe Centrum to zbiór nowoczesnych rozwiązań zapewniających stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie nowatorskich badań, a także łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Tworzone w ramach Centrum ośrodki, w znakomitej większości są nowatorską inicjatywą, a ich potencjał przybliży nas do światowych osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej dla humanistyki i nauk społecznych, cyfryzacji humanistyki czy rozwoju wirtualnej medycyny.

Zarządzanie

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wsparcie w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum procesów zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jako strategicznego elementu nowoczesnej organizacji.

Realizatorzy: Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Joanna Nikodemowicz, Ewelina Bętkowska, Kinga Dąbrowa-Depta, Piotr Jarocki, Małgorzata Kasperek, Wiolleta Kirker, Agnieszka Klich, Małgorzata Kołodziej, Justyna Kukla, Magdalena Lisowska, Joanna Machejek, Anna Maniszewska, Jowita Pilch, Ewa Rzepka, Ewa Stępień

W ramach projektu powołano dwa unikalne zespoły - zespół koordynatorów ds. administracyjnej obsługi projektów naukowych oraz zespół ds. badań klinicznych. Zespoły oferują badaczom kompleksową pomoc w zakresie obsługi projektów oraz nawiązywania współpracy z podmiotami z otoczenia uczelni. Działalność zespołów pozwoliła uczonym na skupienie się na realizacji badań oraz przyczyniła się do imponującego wzrostu liczby projektów badawczych prowadzonych przez UJCM. Powołane przez UJCM zespoły były pierwszymi takimi jednostkami w strukturze uczelni w Polsce. Zespoły pozwoliły uczelni pokonać trudne wyzwanie, jakim jest duże zaangażowanie badaczy w procesy dydaktyczne oraz w obciążające czasowo procesy administracyjne związane z realizacją projektów badawczych. Powołanie zespołów umożliwiło usprawnienie działalności naukowo-badawczej oraz ułatwiło uczonym prowadzenie badań naukowych w UJCM.

Współpraca

Akademia Leona Koźmińskiego International Networking Staff Week

Realizatorzy:Valentyna Gumińska, Marzena Indra, prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek

International Networking Staff Week to doroczny projekt Akademii Leona Koźmińskiego, skierowany do pracowników zagranicznych uczelni partnerskich, zarówno administracyjnych, jak i naukowych. Ten tygodniowy projekt ma na celu umożliwienie partnerom ALK, pełne zrozumienie funkcjonowania uczelni, szczególnie w obszarze jej umiędzynarodowienia, poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, prezentacjach i panelach dyskusyjnych. Akademia w oferowanym programie w szczególnym stopniu położyła nacisk na konkretne aspekty internacjonalizacji, takie jak: promocja wydarzeń międzynarodowych w środowiskach wielokulturowych, promocja i wymiana dobrych doświadczeń w obszarach wymiany studenckiej na studia oraz realizacji praktyk zagranicznych, wzrost jakości procesu obsługi studenta międzynarodowego, omówienie najlepszych praktyk w obszarze procesu umiędzynarodowienia uczelni oraz innowacyjnych metod nauczania. 80% uczestników tegorocznej edycji to przedstawiciele uczelni partnerskich spoza Europy, co plasuje wydarzenie w polskiej czołówce uczelni organizujących podobne wydarzenia.

Nagroda specjalna

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Realizatorzy: dr hab. prof. UJ Ewa Bogacz-Wojtanowska, dr Marek Szladowski, Sylwia Wrona, Małgorzata Lendzion, Paulina Hojda, dr hab. Magdalena Dudkiewicz, dr hab., prof. UJ Roman Batko, dr hab. prof. ASP Jan Tutaj, Barbara Siorek, Joanna Groszek, Elżbieta Adamczyk, Jolanta Bartczak, Joanna Daszkiewicz, Justyna Embinger, Magdalena Gomuła, Małgorzata Kempińska, Cecylia Kominiarczyk, Weronika Kosno, Agnieszka Nalewajka, Katarzyna Nieużyła, Aleksandra Paciorkiewicz, Joanna Polak, Agnieszka Radwan-Stefańska, Agnieszka Skupińska, Joanna Szewczyk, Joanna Wesołek, Sylwia Wrona, Aneta Wysoczańska, Agnieszka Zajk-Tworkowska, Magdalena Zalewska, Anna Zielińska

Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych realizowane jest na podstawie Porozumienia wszystkich uczelni artystycznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisanego w pierwszym kwartale 2014 roku. W latach 2016-2018 projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”. Projekt został zainicjowany przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, która koordynuje projekt. Zespół naukowy pracuje zaś pod kierownictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W projekcie bierze udział 15 uczelni artystycznych. Celem badania jest poznanie sytuacji zawodowej absolwentów kierunków artystycznych w Polsce, a także poznanie opinii absolwentów na temat możliwości doskonalenia kształcenia. Badanie prowadzone jest przez stronę internetową - platformę z systemem bazodanowym za pomocą specjalnie opracowanych i zatwierdzonych przez wszystkie uczelnie ankiet elektronicznych dla uczelni muzycznych, plastycznych i teatralno-filmowych. W wyniku badania powstają raporty w odniesieniu do poszczególnych uczelni oraz do całego systemu uczelni artystycznych. W latach 2016 - 2018 prowadzone są również badania jakościowe: wywiady z absolwentami, spotkania fokusowe z kadrą zarządzającą uczelni oraz wywiady z pracodawcami.

Politechnika Wrocławska Opracowanie zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i usług zlecanych w Politechnice Wrocławskiej

Realizatorzy: Dr inż. Katarzyna Kozłowska, Katarzyna Bucka, Agnieszka Rudnicka-Hamera, Angelika Wiatrowska, Agata Zasławska, Dr Waldemar Grzebyk, Prof. Andrzej Kucharski

Projekt powstał na potrzeby Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką, którego misją jest wspieranie transferu wiedzy i informacji między Politechniką Wrocławską, a podmiotami zewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnego Śląska, jak również promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym, na poziomie regionalnym oraz krajowym.
Efektem prac zrealizowanych w ramach projektu było powstanie scentralizowanych baz danych koncentrujących ofertę Uczelni - badania, ekspertów, wynalazki, laboratoria, repozytorium wiedzy i wiele innych. gromadzone dane zostały opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką (http://ofertadlagospodarki.pwr.edu.pl/). Wdrożono też nowoczesny system rejestrowania zapytań ofertowych. Przyczyniło się to do rozszerzenia współpracy z krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami.

Uniwersytet Łódzki Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)

Realizatorzy: Prof. UŁ, dr hab. Aneta Pawłowska, Dr Julia Sowińska-Heim, Dr Anna Wendorff, Dr Kinga Klimczak-Sygizman, Studenci i doktoranci Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Mgr Paulina Dzwonkowska, Mgr Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, Fundacja „Kultury Bez Barier”, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

Projekt dotyczy stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w Łodzi (ms1 i ms2) oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem projektu było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do ważnego dziedzictwa kulturowego, a tym samym wspieranie integracja społecznej w obszarze kultury. Podjęte działania wpisywały się w koncepcję muzeum otwartego, diagnozując jednocześnie potrzeby niepełnosprawnych odbiorców. Istotną częścią była również aktywizacja i rozwój studentów, którzy poprzez praktyczne działania a także bezpośredni kontakt i współdziałanie z instytucjami kultury oraz odbiorcami sztuki (osobami niepełnosprawnymi) szkoli swój warsztat, kształtując jednocześnie nowe umiejętności i dzięki działaniu w środowisku pozauczelnianym, nawiązując cenne relacje. Podjęte w ramach projektu działania stworzyły interaktywne i twórcze środowisko zarówno dla poszukujących swojej drogi zawodowej studentów, jak i otwartych na nowe możliwości współpracy i rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych, oraz społeczności lokalnej w tym szczególnej, często zaniedbywanej grupy, jaką są osoby z niepełnosprawnością wzroku, a także przedstawicieli biznesu.

Lumen 2015

Laueraci

Kontakt

Biuro projektu lumen

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712