konferencja
LUMEN
2018

27 listopada 2018

Leaders in University Management

Do otwarcia konferencji pozostało

dni godzin minut

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


W imieniu organizatora, firmy PCG Academia, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w IV Konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Wydarzenie odbędzie się 27 listopada w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundacji Rektorów Polskich.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji LUMEN będą praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. W debacie udział wezmą wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, a wśród nich współautorzy Konstytucji dla Nauki, m.in. wiceminister Piotr Müller oraz profesorowie: Zbigniew Marciniak, Jan Szmidt, Jerzy Woźnicki, Marek Kwiek, Witold Bielecki, Anna Rogut, Krzysztof Diks, Dominik Antonowicz, Arkadiusz Radwan i wielu innych.

LUMEN 2018 przebiegać będzie w dwóch, równoległych ścieżkach tematycznych: Zarządzanie Strategiczne (Strategic Management) oraz Zarządzanie Projektowe (Project Management). W ramach ścieżki strategicznej poruszymy zagadnienia dotyczące m.in. nowych ścieżek awansu naukowego, partnerstwa uczelni z otoczeniem gospodarczym czy łączenia uczelni w związki i federacje. W ścieżce projektowej skoncentrujemy się na demonstracji rozwiązań informatycznych i organizacyjnych usprawniających kluczowe procesy realizowane na uczelniach tj. obsługa studenta, nauczanie zdalne, czy raportowanie i analiza danych.

Do grona organizatorów konferencji LUMEN dołączyły w tym roku firmy: Blackboard – największy na świecie dostawca rozwiązań wspierających nauczanie zdalne i wyłączny partner firmy PCG w Polsce, Pearson CEE – globalny lider na rynku wydawnictw edukacyjnych, oraz Bank Ochrony Środowiska – czołowy polski bank.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji oraz do aktywnego udziału w tegorocznych Lumenach.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prezes Zarządu PCG Academia
Prezes Zarządu PCG Polska

Moderatorzy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014), prezes Fundacji Rektorów Polskich (od 2002), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (od 2003), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (od 2016), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu PCG Polska
Prezes PCG Polska. Profesor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor ponad 300 publikacji. Realizator 11 grantów badawczych. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).
Prof. Dominik Antonowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik Zakładu Socjologii Nauki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem globalnych trendów w polityce wobec nauki oraz szkolnictwa wyższego, a także zarządzaniem instytucjami akademickimi. W sposób szczególny analizą procesów reformowania systemów szkolnictwa wyższego, ustroju uczelni oraz ewaluacją badań naukowych.
Ukończył studia w UMK (socjologia) oraz University of Birmingham (public management), pracował także w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente oraz Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto. Był także stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polski (Start oraz Kolumb).
Dotychczas uczestniczył w kilku dużych projektach badawczych jako kierownik w University governance models and policy implementation (EY), zastępca kierownika w Ustawa 2.0 a także jako post-doc w programie MAESTRO Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a także badacz w projektach: EUROAC – The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challnage (ESF) oraz NORPOL – Polish Higher Education and the European Higher Education Research Area. Comparative Analysis and the Transfer of Good Practices (EEE Grants), który był realizowanym przy współpracy z zespołem badaczy pracujących na Uniwersytecie w Oslo.
Jako ekspert i doradca współpracował z OECD, Komisją Europejską, ale także rządem ukraińskim oraz think-tankami w całej Europie. Zasiadał w wielu strategicznych zespołach eksperckich pracujących przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).
Jest autorem dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w najbardziej prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych (Higher Education, Studies in Higher Education) oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez prestiżowe domu wydawnicze (np. Routledge, Pelgrave-Macmillan, Springer).
Prof. Arkadiusz Radwan Prezes Instytutu Allerhanda
Dr hab. nauk prawnych, prezes Instytutu Allerhanda, dyrektor Centrum C-Law.org, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staże badawcze m.in. w Bonn, Kolonii, Gandawie, Kilonii i Monachium. Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie, Klużu, St. Pölten, Kownie, Chongqing, Тarnopolu i Lwowie. Członek rady doradczej CECL. Członek rady naukowej European Company Law (Kluwer Law International). W latach 2010-14 i od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. członek grupy roboczej pracującej nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP). W 2014 r. powołany przez Komisję Europejską do ICLEG z mandatem prac nad reformą prawa spółek w UE. W 2014 r. szef zespołu pracującego nad europeizacją ukraińskiego prawa spółek. W latach 2013-15 członek ministerialnego Zespołu ds. polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, a od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego. W 2016 kierownik zespołu, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie reformy polskiej nauki. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez DGP za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce.

Prelegenci

Witold Bielecki Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Profesor Witold T. Bielecki jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ekonometrii (dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora w dziedzinie zarządzania uzyskał w 1981 r., a doktora habilitowanego w 1999 r.
Bezpośrednio po studiach podjął pracę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z twórców Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, która w 1993 r. stała się założycielem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademii Leona Koźmińskiego), gdzie był członkiem ścisłego kierownictwa.
Od 2011 roku Profesor Witold T. Bielecki pełni funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego.
Jest członkiem zarządów m. in.: The European Fundation for Management Development (EFMD), International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), Euro*MBA.
Był członkiem komisji akredytujących: ABSEL, EQUIS i IQA.
Ponadto, jest członkiem takich organizacji naukowych jak International Simulation and Gaming Association (ISAGA), Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL) oraz członkiem Rady Konsultacyjnej d. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Był członkiem rad nadzorczych m.in.: Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAiZ), Banku BGŻ S.A.
Profesor Witold T. Bielecki wykładał jako profesor wizytujący w uniwersytetach. Jest autorem licznych prac naukowych w dziedzinie zarządzania zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz twórcą gier komputerowych z dziedziny zarządzania. Kierował międzynarodowymi projektami badawczymi.
Krzysztof Diks Prof. Krzysztof Diks Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Członek Komitetu Informatyki PAN oraz Rady do spraw Informatyzacji Edukacji. Od stycznia 2016 pełni funkcję przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji (2016–2019). W poprzedniej kadencji PKA (2012–2015) był przewodniczącym Zespołu Nauk Ścisłych. Jest członkiem rady Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.
Opublikował ponad 60 prac naukowych. Jest współautorem popularnego podręcznika akademickiego „Algorytmy i struktury danych”. Jest promotorem ponad 70 prac magisterskich i 7 doktoratów. Od lat zaangażowany w edukację informatyczną, zarówno na poziomie akademickim, jak i szkolnym. Jest współautorem standardów kształcenia w zakresie informatyki oraz programu studiów informatycznych w Uniwersytecie Warszawskim. Kierował projektem stworzenia portalu z elektronicznymi materiałami dydaktycznymi dla studiów informatycznych I i II stopnia. Popularyzator informatyki. Od roku 1993 (II Olimpiada Informatyczna) członek, a od roku 1999 przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Autor zadań olimpijskich i wychowawca pokoleń olimpijczyków. Przez Olimpiadę przewinęło się ponad 13000 młodych informatyków. Opiekun i nauczyciel mistrzów świata w programowaniu zespołowym w latach 2003 i 2007.
Krzysztof J. Filipiak prof. Krzysztof J. Filipiak
Wykładowca i praktyk, profesor zwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). W latach 2006–2016 członek Komisji Bioetycznej WUM. W latach 2005–2012 Przewodniczący Rady Pedagogicznej V. roku studiów lekarskich I Wydziału Lekarskiego, 2008–2016 Członek Senackiej Komisji Nauki WUM.

W latach 2012–2016 Prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2016 został prorektorem ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016–2020.

Aktualnie: Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Gubernator w Polsce - International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Były członek władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) kilku kadencji, były redaktor naczelny „Kardiologii Polskiej”. Były Prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego WUM. Odbył staże naukowe i praktyki kliniczne w ośrodkach uniwersyteckich Amsterdamu, Utrechtu, Rio de Janeiro, Mediolanu i Genewy, posiada tytuł visiting professor uniwersytetu w Niszu, Serbia.
Marek Jakimowicz Prezes Marek Jakimowicz Pearson Central Europe
Wice Prezes na Europę Centralną i Wschodnią. Pearson jest największą na świecie międzynarodową grupą edukacyjną dostarczającą instytucjom, nauczycielom i wszystkim uczącym się kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.
Dariusz Jemielniak Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak Akadema Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). W swoich badaniach analizuje społeczności internetowe za pomocą badań etnograficznych, jak i Big Data, publikuje także na temat reformy uniwersytetu.
W 2015 został członkiem Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Napisał “Common Knowledge?” (2014, Stanford University Press), książka wygrała Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture w 2015, oraz Nagrodę Naukową Prezesa PAN w 2016. Odbywał roczne staże na wiodących uczelniach świata, m.in. Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007, 2011-2012, 2015-2016, a także 2016-2018 pracował tam jako faculty associate), University of California Berkeley (2008). W 2018 roku nakładem MIT Press wyjdzie książka "Collaborative Society", w której analizuje przemiany społeczne wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii.
Regularnie publikuje w wiodących czasopismach akademickich z listy A. Publikował książki m.in. w Palgrave, Edward Elgar, czy Ashgate. Stypendysta Fulbrighta, "Polityki", a także zwycięzca kilkunastu innych nagród naukowych. W latach 2012-2017 członek Akademii Młodych Uczonych PAN.
Marek Kwiek Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną,
Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM w Poznaniu. Od piętnastu lat prowadzi rozległe, międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu.
Międzynarodowy doradca w sprawach polityki szkolnictwa wyższego (OECD, Komisja Europejska, Rada Europy, Parlament Europejski, OBWE, USAID, UNDP i Bank Światowy). Kierownik lub partner w 25 międzynarodowych projektach badawczych związanych z polityką naukową i polityką szkolnictwa wyższego, finansowanych m.in. przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, 6 i 7 unijne Programy Ramowe, European Science Foundation i NCN. Ponadto kierownik ok. 25 międzynarodowych projektów z polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w kilkunastu krajach. Kierownik zespołu „Ustawa 2.0” dla MNISW (2016-2017) przygotowującego założenia reformy szkolnictwa wyższego.
Autor 180 publikacji, przede wszystkim w obiegu międzynarodowym. Jego najnowsza monografia to Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity dla wydawnictwa Routledge (2018), podsumowanie pięcioletnich badań. Ostatnia polska monografia to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (PWN 2015). W latach 2012-2017 kierował projektem MAESTRO (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 r. otrzymał dwuletnie „subsydium profesorskie” w programie MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).
Zbigniew Marciniak Prof. Zbigniew Marciniak Uniwersytet Warszawski
Prof. Zbigniew Marciniak jest specjalistą w dziedzinie matematyki. W roku 1982 uzyskał stopień doktora w zakresie matematyki w Virginia Polytechnic Institute and State University, natomiast w 1997 r. – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1976 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem, a w latach 2000-2005 dyrektorem Instytutu. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku jest również członkiem zespołów ds. podstawy programowej. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W tym czasie odpowiadał w MEN za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia. Członek Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics", od 2002 r. członek zespołu ekspertów matematycznych badania OECD PISA. Od 2016 r. członek Senior Expert Group w OECD oraz Technical Advisory Board w Banku Światowym. Za działalność na rzecz uczniów o uzdolnieniach matematycznych został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Phil Miller Phil Miller Chief Learning & Innovation Officer, Blackboard
Phill Miller posiada 14-letnie doświadczenie w technologii edukacyjnej. Pełni funkcję Głównego Specjalisty ds. Nauki i Innowacji w Blackboard Inc. Zajmuje się rozwojem nowych możliwości w dziedzinie dydaktyki i uczenia się, jak również rozwiązaniami wspomagającymi sukces studentów, wyznacza nowe spojrzenie na dydaktykę i edukację. Przed objęciem stanowiska w Blackboard pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Dydaktyki i był odpowiedzialny za kierowanie strategią produktu, rozwojem produktu, zarządzaniem i marketingiem dla zestawu światowej klasy rozwiązań do nauczania i uczenia się Blackboard. Pełnił także funkcję Wiceprezesa i Dyrektora linii biznesowej Blackboard Open LMS – działu zajmującymi się technologami open source w Blackboard.

Związany z Blackboard od 2012 roku wraz z przejęciem Moodlerooms (obecnie Blackboard Open LMS), gdzie był wiceprezesem ds. Strategii produktowej. Podczas swojej kadencji pomógł zbudować innowacyjny system zarządzania nauką oparty na oprogramowaniu jako usługa (Software-as-a-Service) na globalnej platformie edukacyjnej z otwartym dostępem i opracował wieloplatformowe oprogramowanie do udostępniania treści w celu dostarczania otwartych zasobów edukacyjnych.

Wcześniej Phill pełnił funkcję dyrektora ds. Rozwoju biznesu w Oxygen Education, LLC oraz Product Manager’a / Senior Solutions Architect’a w ANGEL Learning, Inc.

Posiada tytuł doktora prawa z Indiana University School of Law, Master of Business Administration na Uniwersytecie Indiana oraz tytuł Bachelor of Science in Computer Science / Information Systems na Ball State University.
Piotr Ogonowski Piotr Ogonowski Członek Zarządu PMI Poland ds. Edukacji i Współpracy z Uczelniami
Manager z 20 letnim doświadczeniem, wykładowca zarządzania, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. Członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, członek i mentor w Project Management Institute PC, a od 2018r. członek Zarządu PMI PC d.s. edukacji i współpracy z uczelniami. Wykładowca studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wyższej Szkoły Logistyki, studiów stacjonarnych Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. Absolwent studiów doktoranckich na ALK w zakresie Zarządzania Strategicznego. Wspierał reorganizację ponad 30 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; w 2010r wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE. Certyfikowany PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, wykładowca PCM, RUP i Agile, trener ITIL, zarządzania i modelowania procesów biznesowych.
Witold Orłowski Prof. dr hab. Witold Orłowski Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Profesorem nauk ekonomicznych. Od lutego 2016 r. Rektor AFiBV. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, problematyce transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie kształcił się w Harvard University. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Był profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prof. Orłowski w latach 90-tych pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i Banku Światowym. Był członkiem Rady Makroekonomicznej, doradcą ekonomicznym wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz doradcą głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W latach 2009-2010 wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W 2011 został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu. Od 2006 r. jest głównym doradcą ekonomicznym w PricewaterhouseCoopers.
Aneta Pawłowska Aneta Pawłowska Uniwersytet Łódzki
Profesor Pawłowska jest jednym z autorów projektu „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach […]” laureata nagrody specjalnej w Konkursie LUMEN 2017. W projekcie w sposób wzorowy wcielono ideę współpracy pomiędzy różnorodnymi grupami interesariuszy: naukowcami, studentami, przedstawicielami instytucji kultury i lokalnej administracji oraz osobami niepełnosprawnymi. Efektem projektu było stworzenie i wyposażenie Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi w system werbalnego przekazu treści wizualnych, umożliwiający osobom niewidomym i słabowidzącym percepcję dzieł sztuki przy pomocy pozawizualnych bodźców np. audiodeskrypcji.
Profesor Pawłowska jest historykiem i historykiem sztuki, profesorem na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Historii Sztuki, Prodziekan na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożycielką i Członek Zarządu –Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Wyróżniona odznaką „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” w 2015 r. Prowadzi badania z zakresu sztuki afrykańskiej, muzealnictwa oraz od 2013 r. audiodeskrypcji dzieł sztuki. Badania nad audiodeskrypcją prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim zostały uhonorowane wspomnianą Nagrodą LUMEN 2017 w kategorii specjalnej, a także wyróżnieniem „Łódzkie Eureka” 2017 w kategorii „nauka”. A. Pawłowska jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz 6 książek, w tym (wraz z J. Sowińską-Heim) publikacji dotyczącej problematyki tworzenia opisów audiodeskrypcyjnych dzieł sztuki: Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady, Łódź 2016. W roku 2017 publikacja ta uzyskała Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia.
Anna Giza-Poleszczuk Anna Giza-Poleszczuk Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej, Uniwersytet Warszawski
Od początku akademickiej kariery zawodowej jest związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego dyrektorem ds. nauki i badań była od 2005 do 2008 roku. . Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W latach 1994 – 2005 pracowała w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Doświadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badań społecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publiczności stara się wykorzystać na rzecz zbliżenia nauki i praktyki, a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. W sferze teorii, zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i społecznej roli sportu. Aktualnie pełni funkcję Prorektora UW ds. rozwoju , a jej ambicją jest otwarcie Uniwersytetu na świat zewnętrzny. Prof. Giza-Poleszczuk była zaangażowana m.in. w powstanie na UW dwóch transdyscyplinarnych jednostek: DELabu i LaCH-u.
Karina Popieluch Karina Popieluch Założyciel KaiZen HR i KaiZen IT, Wykładowca Akademicki, Konsultant, Trener Biznesu, Coach, Asesor
Członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Executive Business School oraz Partner Merytoryczny i Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykłada Lean Management na studiach MBA, jest kierownikiem studiów podyplomowych i wykładowcą na kierunku HR Business Partner. Wykłada również Zarządzanie Zmianą, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Zarządzanie Efektywnością min. na studiach MBA oraz studiach podyplomowych dla specjalizacji HR. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Autor książki HR Businsess Partner – rola, filary, perspektywy oraz wielu publikacji, a także uznany prelegent na konferencjach branżowych.

Absolwentka m.in. MBA, Akademii Profesjonalnego Trenera Biznesu oraz studiów na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B, a następnie w roli doradcy współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT, logistyki oraz ubezpieczeń i finansów.

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe uhonorowane zostały nagrodą Polish Businesswoman Awards w kategorii Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Anna Rogut Anna Rogut Przewodnicząca Rady NCBiR
Od grudnia 2014 roku przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Rady Naukowej Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii.

Od 1995 doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2002 roku doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Od 2004 roku profesor Społecznej Akademii Nauk i zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym. Wypromowanie 5 doktorów.

Działalność badawcza: kierownik i/lub członek zespołów badawczych realizujący 35 międzynarodowych projektów badawczych, w tym 8 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz 13 projektów krajowych. Główne obszary działalności badawczej obejmują zagadnienia związane z polityką naukową, technologiczną i innowacyjną, polityką regionalną i polityką przemysłową, włączając stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości.
Jan Szambelańczyk Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady, kierował pracami Zespołu Roboczego Rady ds. Konsolidacji w Sektorze Szkolnictwa Wyższego. Wcześniej, wieloletni członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, doradca ds. HRM w WRIGLEY Poland, kierownik Katedry Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Jan Szmidt Prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
Profesor nauk technicznych, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016-2020, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Współautor i autor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych oraz ponad 580 publikacji naukowych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP "CEMI" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.
Maciej Zabel Profesor Maciej Zabel Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Pełnił lub pełni szereg funkcji w strukturach państwowych zajmujących się organizacją i finansowaniem badań naukowych. Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi w organizacji nauki polskiej uhonorowany. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat wielu nagród naukowych, Wydziału Nauk Medycznych PAN, towarzystw naukowych i kilkunastu nagród I stopnia Ministra Zdrowia. . Doktor honoris causa Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku i we Wrocławiu.

Lekarz, histolog i biolog medyczny. Wydział Lekarski AM w Poznaniu ukończył w 1971 roku. Stopień doktora uzyskał w 1974 roku, a habilitację w 1982 roku. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. Były kierownik Katedry Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Najważniejsze kierunki badawcze to biologia nowotworów, markery nowotworowe, regulacja gospodarki wapniowej, regulacja ekspresji hormonów, zastosowania biologii molekularnej. Jest autorem ponad 400 publikacji oraz redaktorem 16 podręczników i skryptów.

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. w Courtyard by Marriott Airport Hotel w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Obiekt położony jest vis-a-vis portu lotniczego Chopina w Warszawie, przy głównej trasie (E30) Warszawa-Poznań oraz na trasie szybkiej kolei miejskiej połączonej z dworcem kolejowym Warszawa Zachodnia. Oznacza to, że do hotelu można w łatwy sposób dostać się samochodem, samolotem lub pociągiem.

Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z miejsc parkingowych przy Hotelu i preferencyjnych opłat za parking (50 pln brutto/doba).

Hotel Courtyard by Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa przygotował specjalną ofertę cenową pokoi hotelowych. Pragniemy zaznaczyć, iż liczba pokoi objętych promocyjnymi cenami jest ograniczona. Prosimy o kontakt z Biurem Rezerwacji Hotelu pod tel. (22) 650 01 03 i 650 01 04 lub skorzystanie z linka do rezerwacji. Hasło uprawniające do specjalnej oferty cenowej: „LUMEN”.


27 listopada 2018
pobierz mapę parkingu

Partnerzy

Organizator


Patronat merytoryczny


Patronat honorowy

Główny partner


Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy technologiczni
Patronat

Patronat medialny

Poprzednie edycje

Kontakt

Biuro Projektu LUMEN

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712