Konkurs LUMEN 2019

konferencja
LUMEN
2019

19 listopada 2019

Leaders in University Management

Do otwarcia konferencji pozostało

dni godzin minut

Organizator:

Partner merytoryczny:

Partnerzy:


Program

10.00
11.00
Rejestracja, powitalna kawa
11.00
11.45
Otwarcie Konferencji
 1. Prof. Łukasz Sułkowski - Prezes Zarządu, PCG Academia
 2. Prof. Jerzy Woźnicki - Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
 3. Przedstawiciel Ministerstwa
 4. Prof. Jan Szmidt - Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
11.45
13.00
Dyskusja panelowa nt. Challenges of higher education management – international perspective

Moderator: Prof. Ł. Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia

  Paneliści: Profesorowie
 1. Dr Gergely Kovats (Węgry)
 2. Prof. Michael Dobbins (Niemcy)
 3. Prof. Marek Kwiek (Polska)
 4. Prof. Taras Finikov (Ukraina)
 5. Prof. Hugh Willmott (Wielka Brytania)
13.00
13.45
Lunch
13.45
14.15
Wykład pt. Problemy finansowania uczelni publicznych w wynikach badań na uczelniach polskich i ukraińskich w 2019 r.
Wykład prowadzi: Dr Iryna Degtyarova, FRP
14.15
15.30
Dyskusja panelowa nt.: Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

Moderator: Prof. Jerzy Woźnicki (FRP)

  Paneliści:
 1. Prof. UW Sebastian Skuza (MNiSW)
 2. Prof. Jan Szmidt (KRASP)
 3. Prof. Zbigniew Marciniak (RGNiSW)
 4. Prof. Wiesław Banyś (EUA)
15.30
15.45
Przerwa
15.45
16.15
Wykład Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej”
Wykład prowadzi: dr Adam Szot (IRSW/UMCS)
16.15
17.00
Dyskusja panelowa pt.: „Ustawa 2.0 i co dalej? – nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią”

Moderator: Piotr Pokorny (IRSW/UMCS)

17.30
18.00
Przerwa
18.00
19.00
Sesja uroczysta
Przegląd dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów we wnioskach zgłoszonych w konkursie Lumen’2019. Wręczenie nagród laureatom Konkursu.
 1. Prezentacja Dobre praktyki zarządcze w uczelniach Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia
 2. Podsumowanie i ogłoszenie wyników edycji Konkursu Lumen’2019 oraz wręczenie wyróżnień: Prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Kapituły Konkursu
19.00
21.00
Finger food & Drinks & Networking

Moderatorzy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014), prezes Fundacji Rektorów Polskich (od 2002), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (od 2003), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (od 2016), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu PCG Polska
Prezes PCG Polska. Profesor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor ponad 300 publikacji. Realizator 11 grantów badawczych. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).
Piotr Pokorny

Prelegenci

Włodzimierz Albin Włodzimierz Albin
Prof. Wiesław Banyś Prof. Wiesław Banyś Uniwersytet Śląski / KRASP
Profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektor UŚ w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016. Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020. Członek Zarządu European University Association. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki. Vice-przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Prof. Wiesław Bielawski Prof. Wiesław Bielawski
Dr Iryna Degtyarova Dr Iryna Degtyarova
Prof. Zdzisław Dacko-Pikiewicz Prof. Zdzisław Dacko-Pikiewicz
Prof. Michael Dobbins Prof. Michael Dobbins
Prof. Taras Finikov Prof. Taras Finikov
Prof. Barbara Goszczyńska Prof. Barbara Goszczyńska
Prof. Wiktor Jędrzejec Prof. Wiktor Jędrzejec
Dr Gergley Kovats Dr Gergley Kovats
Marek Kwiek Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną,
Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM w Poznaniu. Od piętnastu lat prowadzi rozległe, międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu.
Międzynarodowy doradca w sprawach polityki szkolnictwa wyższego (OECD, Komisja Europejska, Rada Europy, Parlament Europejski, OBWE, USAID, UNDP i Bank Światowy). Kierownik lub partner w 25 międzynarodowych projektach badawczych związanych z polityką naukową i polityką szkolnictwa wyższego, finansowanych m.in. przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, 6 i 7 unijne Programy Ramowe, European Science Foundation i NCN. Ponadto kierownik ok. 25 międzynarodowych projektów z polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w kilkunastu krajach. Kierownik zespołu „Ustawa 2.0” dla MNISW (2016-2017) przygotowującego założenia reformy szkolnictwa wyższego.
Autor 180 publikacji, przede wszystkim w obiegu międzynarodowym. Jego najnowsza monografia to Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity dla wydawnictwa Routledge (2018), podsumowanie pięcioletnich badań. Ostatnia polska monografia to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (PWN 2015). W latach 2012-2017 kierował projektem MAESTRO (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 r. otrzymał dwuletnie „subsydium profesorskie” w programie MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).
Zbigniew Marciniak Prof. Zbigniew Marciniak Uniwersytet Warszawski
Prof. Zbigniew Marciniak jest specjalistą w dziedzinie matematyki. W roku 1982 uzyskał stopień doktora w zakresie matematyki w Virginia Polytechnic Institute and State University, natomiast w 1997 r. – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1976 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem, a w latach 2000-2005 dyrektorem Instytutu. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku jest również członkiem zespołów ds. podstawy programowej. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W tym czasie odpowiadał w MEN za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia. Członek Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics", od 2002 r. członek zespołu ekspertów matematycznych badania OECD PISA. Od 2016 r. członek Senior Expert Group w OECD oraz Technical Advisory Board w Banku Światowym. Za działalność na rzecz uczniów o uzdolnieniach matematycznych został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Piotr Pokorny Piotr Pokorny
Prof. Sebastian Skuza Prof. Sebastian Skuza
Jan Szmidt Prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
Profesor nauk technicznych, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016-2020, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Współautor i autor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych oraz ponad 580 publikacji naukowych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP "CEMI" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.
Dr Adam Szot Dr Adam Szot Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w problematyce praktycznego stosowaniem przepisów w sektorze szkolnictwa wyższego oraz zagadnieniach ustroju uczelni i jakości kształcenia. Współpracuje z uczelniami jako konsultant ds. opracowyania strategii rozwoju uczelni oraz wdrożenia tzw. Ustawy 2.0 (w tym opracowywania kluczowych wewnętrznych aktów prawnych m.in. statutów, regulaminów). Wśród innych jego zainteresowań zawodowych znajdują się również te związane w wykładnią prawa, stosowaniem prawa przez organy administracji (w tym organy uczelni) oraz techniką prawodawczą. Autor licznych publikacji naukowych, w tym poświęconych prawnym aspektom studiów wyższych, organizator i współorganizator konferencji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego. Doświadczony szkoleniowiec. Ekspert i członek gremiów sektora szkolnictwa wyższego i nauki (był m.in. ekspertem ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspertem ds. formalno-prawnych PKA, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Studenta).
Prof. Andrzej Tretyn Prof. Andrzej Tretyn
Prof. Hugh Willmott Prof. Hugh Willmott

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. w Courtyard by Marriott Airport Hotel w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Obiekt położony jest vis-a-vis portu lotniczego Chopina w Warszawie, przy głównej trasie (E30) Warszawa-Poznań oraz na trasie szybkiej kolei miejskiej połączonej z dworcem kolejowym Warszawa Zachodnia. Oznacza to, że do hotelu można w łatwy sposób dostać się samochodem, samolotem lub pociągiem.

Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z miejsc parkingowych przy Hotelu i preferencyjnych opłat za parking (50 pln brutto/doba).

Hotel Courtyard by Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa przygotował specjalną ofertę cenową pokoi hotelowych. Pragniemy zaznaczyć, iż liczba pokoi objętych promocyjnymi cenami jest ograniczona. Prosimy o kontakt z Biurem Rezerwacji Hotelu pod tel. (22) 650 01 03 i 650 01 04 lub skorzystanie z linka do rezerwacji. Hasło uprawniające do specjalnej oferty cenowej: „LUMEN”.


19 listopada 2019
pobierz mapę parkingu

Partnerzy

Organizator


Partner merytorycznyPartnerzy

Poprzednie edycje

Kontakt

Biuro Projektu LUMEN

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712